Registerbeskrivning

Integritetspolicy

Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument Personuppgiftslag (523/99) 10 § och 24 §

1. Registeransvarig

E. S. Lahtinen Oy
FO-nummer: 0181176-1
Kouranasematie 46
61160 Koura

+358 (0)6 4299400

2. Person ansvarig för registerärenden

Pirjetta Plucinska
Kouranasematie 46
61160 Koura
pirjetta.plucinska@esla.fi

3. Registrets namn

E. S. Lahtinens kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan användas till följande syften:

  • skötsel av kundrelationen

  • verifiering av kundhändelser

  • hantering av beställningar

  • sändning av produkter per post (Posti Group Abp)

  • betalningstransaktioner (Paytrail Abp)

5. Registrets datainnehåll

Basuppgifter om kunden:

  • namn

  • adress

  • telefonnummer

  • e-postadress

Vi samlar även via Google Analytics information om besökarnas beteende på vår webbplats. Med hjälp av informationen som samlats in kan vi förbättra och utveckla vår webbplats.

6. Regelbundna källor

Uppgifter som kunden har gett i samband med köpet.

7. Regelbundna överföringar och utlämnanden av uppgifter samt överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i kundregistret utlämnas eller överförs inte.

8. Principerna för skyddet av registret

1. Manuellt material

Registret lagras inte i form av en pappersutskrift, förutom garantikorten som kunderna själva har skickat in.

2. Elektroniskt lagrade uppgifter

Det elektroniska kundregistret är skyddat mot angrepp utifrån med en brandvägg. Företagets interna register används endast av personer, i vars arbetsuppgifter användning av registret ingår. Användarna är bundna av tystnadsplikt. Användarrättigheter till registret beviljas och övervakas av företagets ledning.

9. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

Enligt 26–28 § i personuppgiftslagen har kunderna rätt att få veta vilka uppgifter om dem som har registrerats i registret.